Czym jest Vertcoin?

Youtube video
Zacznij przygodê z Vertcoin’em
Albo zapoznaj siê z informacjami

Tworz¹c lepsz¹ sieæ Lightning

Wbudowana wielowalutowoϾ
Ujednolicona sieæ Lightning
Lepsza architektura
BOLT Current Spec
Obecnie
LIT LIT Archictecture
LIT

LIT jest tym czym mia³a byæ sieæ Lightning. Co wiêcej, posiada oryginalny kod, który zosta³ stworzony przez wspó³autora bia³ej ksiêgi sieci Lightning. LIT pozwala na wspó³dzia³anie wielu walut, b³yskawicznie szybkie i niemal darmowe transakcje, rozwi¹zuje problem skalowalnoœci i zapychania siê sieci, co prowadzi do zwiêkszonych op³at i wolniejszych transakcji. LIT jest rzeczywistym rozwi¹zaniem dla kryptowalut takich jak Bitcoin, Vertcoin i Litecoin… ahh no i jest super szybki.

Poznaj LITbox’a: ‘Router’ dla kryptowalut

Jeden adres dla wszystkich kryptowalut
Super szybkie p³atnoœci za pomoc¹ sieci Lightning
Odporny na cenzure

LITbox to projekt Vertcoin’a polegaj¹cy na stworzeniu niewymagaj¹cego zaufania, skalowalnego, odpornego na cenzure,systemu ³atwego w u¿yciu, pozwalaj¹cego na dokonywanie p³atnoœci w sieci Lightning. Rozgrywamy tê d³ug¹ grê przez ostatnie 4 lata. Wielowalutowa, wielokana³owa przysz³oœæ jest tu¿ za rogiem.Przysz³oœæ w której ludzie u¿ywaj¹ kryptowalut robi¹c codzienne zakupy, gdzie sprzedawcy akceptuj¹ je dziêki œmiesznie niskim op³atom transakcyjnym(przepraszamy banki!). To Vertcoin napêdza rewolucyjny interfejs LITbox’a, któego celem jest stworzenie systemu ³atwego w obs³udze dla codziennego u¿ytkownika, dla sprzedawców, a nawet ich starzej¹cych siê rodziców(W³aœnie tak! O was te¿ pomyœleliœmy!)

Waluta Ludzi

Do³¹cz do tysiêcy górników tworz¹cych sieæ Vertcoina

Kliknij raz i zacznij kopaæ!

Vertcoin dzia³a zgodnie z podstawowymi fundamentami kryptowalut jak blisko tylko siê da, czyli ca³ym ruchem ‘B¹dŸ swoim w³asnym bankiem’, który rozpocza³ ruch kryptowalutowy. Vertcoin d¹¿y do zupe³nie czegoœ innego w porównaniu do walut z ICO czy tych posiadaj¹cych wczeœniejsze wydobycie, których deweloperzy zgarniaj¹ kasê i uciekaj¹. Chcemy po prostu zmieniæ system finansowy na lepszy.

Bez Premine’u
Bez ICO
Bez Airdrop’u

tldr: Long-term consensus distribution using GPUs & leading layer two solution innovation.