Czym jest Vertcoin?

Youtube video
2014 Created 2014

Pioneers of ASIC Resistance Decentralized Mining

GPU Graphics Cards

Graphics Card Consensus

Centered Hedge Against BTC Mining Centralization

Hedge Against BTC Mining Centralization

Vertcoin was created in 2014. It is a direct hedge against long term mining consensus centralization on the Bitcoin mining network. Vertcoin achieves its mining consensus solely through Graphics Cards as they are the most abundant / widely available consensus devices that produce a reasonable amount of hashrate. This is done using a mining algorithm that deliberately geared against devices like ASICs, FPGAs and CPUs (due to botnets) making them extremely inefficient. Consensus distribution over time is the most important aspect of a blockchain and should not be taken lightly. It is critical that you understand what blockchain specifications mean/do to fully understand Vertcoin.

Zacznij przygodê z Vertcoin’em
Albo zapoznaj siê z informacjami

Tworz¹c lepsz¹ sieæ Lightning

Wbudowana wielowalutowoϾ
Ujednolicona sieæ Lightning
Lepsza architektura
BOLT Current Spec
Obecnie
LIT LIT Archictecture
LIT

LIT jest tym czym mia³a byæ sieæ Lightning. Co wiêcej, posiada oryginalny kod, który zosta³ stworzony przez wspó³autora bia³ej ksiêgi sieci Lightning. LIT pozwala na wspó³dzia³anie wielu walut, b³yskawicznie szybkie i niemal darmowe transakcje, rozwi¹zuje problem skalowalnoœci i zapychania siê sieci, co prowadzi do zwiêkszonych op³at i wolniejszych transakcji. LIT jest rzeczywistym rozwi¹zaniem dla kryptowalut takich jak Bitcoin, Vertcoin i Litecoin… ahh no i jest super szybki.

Poznaj LITbox’a: ‘Router’ dla kryptowalut

Jeden adres dla wszystkich kryptowalut
Super szybkie p³atnoœci za pomoc¹ sieci Lightning
Odporny na cenzure

LITbox to projekt Vertcoin’a polegaj¹cy na stworzeniu niewymagaj¹cego zaufania, skalowalnego, odpornego na cenzure,systemu ³atwego w u¿yciu, pozwalaj¹cego na dokonywanie p³atnoœci w sieci Lightning. Rozgrywamy tê d³ug¹ grê przez ostatnie 4 lata. Wielowalutowa, wielokana³owa przysz³oœæ jest tu¿ za rogiem.Przysz³oœæ w której ludzie u¿ywaj¹ kryptowalut robi¹c codzienne zakupy, gdzie sprzedawcy akceptuj¹ je dziêki œmiesznie niskim op³atom transakcyjnym(przepraszamy banki!). To Vertcoin napêdza rewolucyjny interfejs LITbox’a, któego celem jest stworzenie systemu ³atwego w obs³udze dla codziennego u¿ytkownika, dla sprzedawców, a nawet ich starzej¹cych siê rodziców(W³aœnie tak! O was te¿ pomyœleliœmy!)

Waluta Ludzi

Do³¹cz do tysiêcy górników tworz¹cych sieæ Vertcoina

Kliknij raz i zacznij kopaæ!

Vertcoin dzia³a zgodnie z podstawowymi fundamentami kryptowalut jak blisko tylko siê da, czyli ca³ym ruchem ‘B¹dŸ swoim w³asnym bankiem’, który rozpocza³ ruch kryptowalutowy. Vertcoin d¹¿y do zupe³nie czegoœ innego w porównaniu do walut z ICO czy tych posiadaj¹cych wczeœniejsze wydobycie, których deweloperzy zgarniaj¹ kasê i uciekaj¹. Chcemy po prostu zmieniæ system finansowy na lepszy.

Bez Premine’u
Bez ICO
Bez Airdrop’u

tldr: Long-term consensus distribution using GPUs & leading layer two solution innovation.